Súťažný poriadok

Detská Tour Petra Sagana pre rok 2016

Článok č. 1
Organizačný výbor Detskej Tour Petra Sagana ( ďalej DTPS ) poveruje na základe dohody iné osoby ( cyklistický, alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu ) technickou realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno – technického realizátora ( OTR ).

Článok č. 2
2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia DTPS 2016.
2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak v primeranej miere platia pravidlá SZC a UCI pre disciplínu XCO, platné pre rok 2016.
2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa jednotlivých športových podujatí.

Článok č. 3
3.1 DTPS v spolupráci s OTR vypracuje propozície súťaže, v ktorom musia byť jednoznačne vyznačené kategórie, pre ktoré je DTPS vypísaná ( viď. článok č. 7.1 ). Tento rozpis / propozície zverejní najneskôr 15 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach. V propozíciách súťaže je zverejnené aj online prihlasovanie.
3.2 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis / propozície aj na iných web stránkach, prípadne ho rozposlať tretím osobám.

Článok č. 4
4.1 Ak nie je určené inak preteky rozhodujú rozhodcovia delegovaní komisiou rozhodcov na podujatie SP XCM alebo DTPS.

Článok č. 5
5.1 Neuskutočnenie pretekov DTPS musí OTR oznámiť na vlastné náklady najneskôr 15 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na všetky adresy podľa článku č. 3 tohto súťažného poriadku.
5.2 Podľa článku 5.1 sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta pretekov.

Článok č. 6
6.1 OTR prispieva na technické zabezpečenie pretekov DTPS.
6.2 Pre preteky DTPS sa Tour určuje štartovné : 0.-EUR pre kategóriu baby, 1.-EUR pre kategórie mikro až starší žiaci.
6.3 Pretekári sa prihlasujú na preteky online prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže, prípadne aj  v deň štartu preteku v kancelárii preteku alebo na jeho registrácii.
6.4 V priebehu súťažnej sezóny nesmie meniť pretekár svoju kategóriu. Pretekár z kategórie baby môže prostredníctvom zákonného zástupcu byť preradený do vyššej kategórie, ale už celý seriál súťaže DTPS musí absolvovať v danej kategórií. Na prezentácií je zákonný zástupca povinný o tejto skutočnosti informovať rozhodcov a organizátorov.

Článok č. 7
7.1 DTPS je pre rok 2016 vypísaná pre nasledovné kategórie : Baby – rok narodenia 2012 a mladší, Mikro – rok narodenia 2010 až 2011, Mili – rok narodenia 2008 až 2009, Mini – rok narodenia 2006 až 2007, Mladší žiaci – rok narodenia 2004 až 2005, Starší žiaci – rok narodenia 2002 až 2003.
7.2 Bodovanie DTPS pre rok 2016. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 30 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Do konečného bodovania sa započítava 7 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítava kolo, kde účastník získal najmenej bodov). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára
7.3 Trate pre DTPS pre rok 2016 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 4 – 7 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 8 – 12minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 12 – 15 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 35 minút
7.4 Pre kategórie Mini, Mladší a Starší žiaci vytýči OTR okruh v teréne, ktorého dĺžka by nemala presiahnuť 2 km a ktorý obsahuje úseky ako nenáročné stúpanie a klesanie, zákruty a prekážky zodpovedajúce týmto vekovým kategóriám z pohľadu náročnosti. OTR pritom dbá na minimálnu časovú dostupnosť každého miesta okruhu.
7.5 Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. Spoločný štart je možný v prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu.
7.6 Na DTPS nie je predpísaný typ bicykla. Pre kategóriu Baby je možné použitie odrážadiel, trojkoliek alebo kolobežiek. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sú zakázané cyklokrosové bicykle.
7.7 DTPS nerozlišuje pretekárov, či vlastnia licenciu SZC
7.8 DTPS štartuje väčšinou bez čipov a s nevratnými štartovnými číslami. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas prezentácie, nie výkonnosť alebo priebežné poradie pretekára ) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie baby. Prví traja v priebežnom poradí príslušnej kategórie sú radení na štart prednostne bez ohľadu na to, kedy si vyzdvihli štartové číslo.

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Článok č. 8
8.1 Každý pretekár získa účastnícky diplom DTPS pri prezentácii
8.2 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú víťazné trofeje alebo medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny ( spravidla sladkosti alebo sponzorský darček ).
8.3 OTR môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť špeciálnu „ detskú tombolu „ po skončení preteku, prípadne iné súťaže na základe pravidelnej účasti pretekárov na DTPS.
8.4  Sponzorské balíky prípadne iné ceny budú získavať súťažiaci aj na základe viacnásobnej účasti na DTPS.
8.5 Oficiálnym sloganom DTPS je : Bicyklovať je zábava

V Žiline, dňa 20.1.2016